FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

7.SINIF FEN BiLiMLERi SORU BANKASI

 

Aşağıdaki atomlardan hangileri arasında elektron ortaklaşması ile bağ oluşur?
I) 1H                    II) 17Cl
III) 11Na              IV) 18Ar
A)I-III      B) II-III       C) II_III     D) I-II
-----------------------------------------------------------------------------
Aşağıdakilerden hangileri kovalent bağla oluşmuştur?
A) NaCl           B) MgF2
 C) HF             D) NaI

------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki atomlardan hangileri arasında iyonik bağ oluşur?
 
I. 3Li      II. 17Cl     III. 2He   IV.  6C      V. 8O
A)I ve II      B)I ve III    C)II ve III      D)II ve IV  
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:Hangi seçenekteki maddeler diğerlerinden farklıdır.
 
 
a)     Kolonya, Kola, bulut
b)     Şerbet, gazoz, sirke
c)     Burun damlası, deniz suyu, meyve suyu
d)     Ayran, toprak, sel
 
 
Cevap: Ayran, toprak ve sel heterojen karışım olduğundan istenen D seçeneğidir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 ml. Su  B maddesini ancak moleküllerine kadar çözünmesini sağlarken
C maddesini ise anyon ve katyonlarına kadar ayırıp çözündürmüştür. B ve C maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
        B maddesi                C maddesi
a)      Alkol                                Tuz
b)      Tuz                                 şeker
c)      Tuz                                 alkol
d)      Alkol                               şeker
cevap A seçeneğidir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yaptığım elektrik devresinde kablo yetmemiştir? Nasıl çözüm bulsam da lambayı yaksam?
 
a)Kablonun eksik kalan yerine ip bağlasam
b)Kablonun eksik kalan yerini alkollü suya batırsam
c)Kablonun eksik kalan yerine limonlu suya batırsam
d)Kablonun eksik kalan yerine naylon poşet bağlasam
 
cevap: c

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceylan: Yağmur ve yüzey sularının kısmen iletken olmasının sebebini ve doğurabileceği tehlikeleri hangi olayla açıklayabilir?
 
a)     Yağmur birikintisindeki elektriğe kapılan kişinin yaralanması ile
b)     Sele kapılan çocuğun kaybolması ile
c)     Mutfaktaki prize parmağını sokan bebeğin yaralanması ile
d)     Banyodaki ıslak zeminde kayan kişinin bacağını kırması ile
 
Cevap: A seçeneğidir

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


---------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


---------------------------------------------------------------------
SBS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


----------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
801) Özdeş ve yüklü K ve L iletken küreleri birbirine dokundurulduğunda K’nın yükünün işareti değişirken , L’nin yük miktarı azalıyor. Buna göre K ve L iletken kürelerinin başlangıçtaki yükleri hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
 
 
K
L
A
+2q
+4q
B
-2q
+4q
C
+4q
+2q
D
+4q
-2q
 
802) Aşağıdakilerden hangisi iyonik yapılı bileşiklerle kovalent yapılı bileşiklerin ortak özelliğidir?
 
A)Moleküllerden oluşma                                                        B)Kristal yapılı olma
C)Formüllerle gösterilme                                                        D)Çözünürken iyonlaşma
 
803)Aşağıdakilerden hangisi element değildir?
 
A)   O2                         B) Ca                         C) SO2                    D) Zn
 
804)    İyonik bağ ile ilgili,
I.                    Elektron alışverişi sonucunda oluşur.
II.                 Anyon ve katyon arasında oluşan çekim sonucu oluşur.
III.               Elektronların ortaklaşa kullanımı sonucu oluşur.
 
       Yargılarından hangileri doğrudur?
 
    A) Yalnız I                  B) II ve III                   C) I ve II                        D)I , II ve III
 
805)8O ve 12Mg elementlerinin elektron sayılarını eşitleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A)O; 2 elektron alıp, Mg 1 elektron vermeli
B)O; 2 elektron verip, Mg 1 elektron almalı
C)O; 3 elektron alıp, Mg 2 elektron vermeli
D)O; 2 elektron alıp, Mg 2 elektron vermeli
 
806)
                                                             
 
     Yukarıda verilen elektrik devresinde yalnızca C lambasının ışık vermesi için hangi
anahtarların kapatılması gereklidir?
 
        A) 2 ve 4                 B) 1 , 2 ve 3                        C) 4 ve 5                     D) 3 , 4 ve 5
 
 
 
807) Aşağıda atom numarası verilen atomların elektron dizilişlerinden hangisi yanlıştır?
 
A)            B)               C)              D)
 
 
808)
 Şekildeki kütleleri 3m, 2m ve m olan K, L ve M cisimleri farklı yüksekliklerde durmaktadır. Buna göre hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?
 
A) K                           B)L                             C)M                            D)Hepsi eşittir                 
 
809)Na-Cl Elementleri arasında meydana gelen bağ hangisidir?(Na:11 Cl:17)
 
A)iyonik                      B)kovalent                   C)kimyasal bağ                        D)atom bağı
 
810)Elektriği ileten çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Buna göre hangi çözelti elektrolit değildir?
 
A)Tuzlu su                               B)Asitli su                    C)Bazikli su                             D)Şekerli su
 
811)Atom numarası 16 olan x elementinin periyodik cetvel deki yerini aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)3. periyot 6 A                                                        B) 2. periyot   8 A
C)3. periyot   8 A                                                      D) 2. periyot   6A
 
812)Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A)Saf değildirler
B)Fiziksel yollarla ayrılabilirler
C)Belirli bir erime ve kaynama sıcaklıkları yoktur
D)Aynı cins atomlardan oluşurlar
 
813)Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletir?
 
A)Tuzlu su                   B)Şekerli su                 C)Alkollü su                D)Saf su
 
814)
 
                                                                                                
 
Yukarıdaki seri bağlı devrede özdeş lambalardan biri çıkarılıp devre tamamlanırsa sonuç ne olur?
 
A)Lambaların parlaklığı azalır.                                     B)Lambaların parlaklığı artar.
C)Lambalarda parlaklığı değişmez.                                          D)Lambalar söner.
 
 
815)
 
Yandaki şekilde elektron dizlimi verilen
Ar elementi için Onur aşağıdaki bilgileri veriyor. Onur’un verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
 
 
 
A)Atom numarası 18’dir.                                      C)Elektron alarak kararlı hal almıştır
B)Bileşik oluşturamaz                                D)Elektron alıp vermeye yatkın değildir.
 
 
816)Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
 
A)Işık yayılırken izlediği yol bir doğrudur
B) Işık kaynakları ışık oluşturur.
C)Işık kaynakları ışığı soğuran maddelerdir.
D) Işık kırılma ve yansımalara uğrar.
 
 
817)Bir bardak şekerli su çözeltisine hangi işlem yapılırsa çözelti derişik hale gelir? 
 
A)Üzerine su ekleyerek                                               B)Üzerine şeker ekleyerek
C)Daha geniş kaba konularak                                     D)Daha dar kaba konularak
                            
818) (+) yüklü elektroskoba, yükü bilinmeyen bir iletken cisim dokundurulduğunda,
yaprakların önce kapanıp sonar açıldığı gözleniyor.Buna gore yükü bilinmeyen cismin yükü ile ilgili ne söylenebilir?
 
 A) (-) yüklüdür.                                              B) (+) yüklüdür.      
 C) Nötrdür.                                                    D) Elektroskoptan daha az (+) yüklüdür.        
 
 
819) .
I.Cisimlerin nötr olması (+) ve (-) yüklerin aynı isimde eşit olması anlamına gelir.
II. Zıt yüklü iki cisim birbirini çeker.
III. Aynı yüklü cisimler birbirlerini iterler.
IV. Nötr cisimler birbirlerini çekerler.
V. Yüklü cisimler nötr cisimleri iterler.
 
Elektriklenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
 
 
A) I ve II                      B) II- III- IV                         C) Yalnız IV                  D) IV ve V
 
 
 
820)Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilirler.’ Aşağıdaki tabloda bazı elementler sembolleriyle eşleştirilmiştir. Hangi numara veya numaralarda gösterilenler yanlış eşleştirilmiştir?
 
                    SEMBOLLER
 
ELEMENTLER
 
 
Sn
 
Cu
 
Ca
 
He
 
P
BAKIR
 
 
 I
 
 
 
KALAY
 
II
 
 
 
 
HELYUM
 
 
 
 
III
 
POTASYUM
 
 
 
 
 
IV
KALSİYUM
V
 
 
 
 
 
FOSFOR
 
 
 
VI
 
 
 
 
A)I-II-III                  B) IV-V-VI                    C) I-IV-V                                 D) Yalnız VI
 
 
821)
 
Burcu, öğretmeninin tahtaya çizdiği elektron dizilimlerine bakarak bazı bilgileri defterine not almıştır. Burcu’nun yazdığı notlardan hangisi yanlıştır?
 
A)Cl atomu daha kararlı hale geçebilmek için bir elektron alır.
B)Sodyum’un son yörüngesinde 1 elektron vardır
C)Na ile Cl arasında kovalent bağlı yemek tuzu bileşiği oluşur.
D)Elektron kazanan Cl atomu anyon haline geçer.
 
 
822)Aşağıdaki şekilde idrar kesesi hangi rakamla gösterilmiştir?
               
A) 1                             B) 2                           C) 3                D) 4
 
823)Aşağıdaki ismi verilen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir
 
 
Magnezyum
Fosfor
Kükürt
Potasyum
A
Mn
F
K
P
B
Mg
P
S
K
C
Mg
F
S
P
D
Mn
P
S
K
 
 
 
824) x + 2                ?
 x iyonu iki elektron alırsa yükü ne olur?
           
A) x                          B) x                  C) x             D) x
 
825) Mg atomu kararlı hale geçmek için ne yapmalıdır?
 
A)2 elektron almalı                                          B)2 nötron vermeli
C)2 elektron vermeli                                       D)Bir proton almalı
 
 
CEVAP ANAHTARI ( 801/825)
801
B
811
A
821
C
802
C
812
D
822
C
803
C
813
A
823
B
804
C
814
D
824
A
805
D
815
C
825
C
806
C
816
C
 
 
807
B
817
B
 
 
808
B
818
A
 
 
809
A
819
D
 
 
810
D
820
B
 
 
 
826) Bir atom ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
 
A)Bir atomun kütlesini çekirdek oluşturur.
B)Atomun hacmini proton ve nötronlar belirler
C)Atomun elektron düzenleri hepsinde aynıdır
D)Her atomun ilk yörüngesinde 2e bulunur.
 
827) Paralel bağlanmış bir devre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)Paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ana koldan geçen akım artar
B)Paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerden geçen akım değişmez
C)Paralel bağlı ampul sayısı azaldıkça ampullerin ışık şiddeti değişmez
D)Paralel bağlı ampul sayısı arttıkça ana koldan geçen akım azalır
 
 
828) 17X, 9Y,   atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
 
            A) X,   1 elektron alarak soy gaz kararlılığına ulaşır.
            B) Y atomu, X ile kimyasal bağ oluşturur.
            C) Y atomu, Y-1 iyonu haline gelebilir.
             D) X ile Z atomları arasında kimyasal bağ oluşur
 
829)
 
Proton .s.
e.s
K.N
X
16
17
33
Y
12
10
24
Z
4
2
7
 
 
 
 
 
Tabloda verilenlere göre,   
 I. X bir katyondur.   
 II. Y’nin nötron sayısı 12 dır.            
 III. Z bir anyondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
 
A) Yalnız I            B) Yalnız II                         C) I, III                  D) I, II, III
 
 
830)
 
Yük
Proton sayısı
Nötron sayısı
 X
-1
9
11
Y
+2
8
12
Z
+2
9
12
T
-1
8
11

 Yanda yer alan elementlerden ikisi birbirinin aynı olan elementlerdir.Bunlar hangi şıkta verilmiştir?

 
 

 

A) X-Y                                   B)X-Z                         C)Y-T                         D)Y-Z
 
 
 
 
831) Aşağıdaki atom modellerinden hangisi günümüzde geçerliliğini koruyan atom modeline en yakındır?
 
A)Bohr                        B)Thomson                  C)Rutherford               D)Dalton
 
 
832)
 
 
833)
 
 
Yukarıda şekli verilen sindirim organının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
 
I.                    Bu organ midedir.
II.                 Yutulan besinin bir süre depolanmasını sağlar.
III.               Sindirilen besinlerin bir kısmının kana geçmesini sağlar.
IV.              Besinlerle birlikte vücuda giren mikropları yok eder.
 
A) I ve II                          B)II ve III                    C) I, II ve III               D)I, II ve IV
 
 
834)
SO2
II.HCl
III.H2O
Elektron sayıları aşağıda verilmiş olan elementlerin oluşturduğu bileşiklerden hangileri kovalent bağ içermektedir?
 
A)Yalnız I                    B)Yalnız III                  C)I ve II          D)I,II ve III
 
 
 
835)
I.Kolonya
II.Gazoz
III.Kumlu su
Yukarıda verilenlerden hangileri çözeltidir?
 
A)Yalnız I                    B)I ve II                      C)II ve III                    D)I,II ve III
 
836)Aşağıda verilen kaplarda suda çözünen madde miktarları verilmiştir. Bu şekle göre, çözeltilerin seyreltik olandan derişik olana doğru sıralaması hangi seçenekte                                                                            
doğru olarak verilmiştir?    
 
 

                                                                                                             
 
     250 ml su
     20 g şeker                    35 g şeker                          15 g şeker
         
     ( X )                ( Y )                   ( Z )
 
 
a) X >Y>Z                  b) Z >X>Y                     c)Y >Z >X                  d)Y >X>Z
 
 
837) Bir öğrenci sıcaklığın çözünme hızına etkisini araştırmak için deney tasarlıyor. Deneyinde aşağıdaki kaplardan hangi ikisini kullanmalıdır?
 
 
 

500ml su                                                 500ml su                       500ml su                            500ml su
 25g tuz                                   25 g şeker                                     25g tuz                              20 g tuz
 50°C                                                      50°C                                 90°C                             90°C
 
( A )                             ( B )                                ( C )                        ( D )
 
A)Ave B                     B) Bve C                     C) Cve D        D) A ve C
 
838) Nötr bir klor atomunun etrafındaki katmanlardan birincisinde 2, ikincisinde 8 ve üçüncüsünde ise 7 tane elektron vardır. Buna göre bu klor atomunun elektron ve proton sayıları toplamı kaçtır?
 
 A) 12                        B)    17                        C) 34             D)    26
 
839)Hidrojen atomlarından H2 molekülleri oluşurken;
      I Kovalent bağ oluşur
     II Atomlar daha kararlı hale geçer
     III Enerji açığa çıkar
 
İfadelerinden hangileri doğru olur?
 
A ) I-II-III                  B ) I-II                         C ) I-III                     D ) II-III
 
 
840) Az yoğun ortamdan çok yoğun ortamın yüzeyine dik olarak gönderilen bir ışık ışını için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
a)      Doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder
b)      Geçtiği ortamdan daha hızlı yayılır
c)      Normalden uzaklaşarak kırılır
d)      Normale yaklaşarak kırılır
 
841)“Atomu üzümlü keke benzer, kek pozitif yükleri üzümler ise negatif yükleri temsil eder.” Görüşüne göre atom modeli tasarlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)John Joseph THOMSON                                                   B)DEMOCRİTUS
C)Ernest RUTHERFORD                                                      D)Niels BOHR
 
 
842)
I. 20Ca – 9F,                 II.    7N – 1H                III. 8O – 16S                
IV.12Mg - 17Cl             V. 8O – 8O
 
Yukarıdaki atomlardan kaç tanesi arasında İyonik bağ oluşur?
 
A)4                             B)3                              C)2                             D)1
 
843)Aşağıdaki bilim insanlarının hangisi atom ve yapısı üzerine bir modele sahip değildir
 
A)Dalton                    B))Thomson                  C))Ohm                  D)Bohr
 
844)Adrenalin hormonu hangi iç salgı bezi tarafından üretilir?
 
A)Hipofiz bezi                                     B)Böbreküstü bezi
C)Pankreas bezi                                              D)Tiroit bezi
 
 
845)X atomunun atom numarası 9 bu atomun elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
846)Farklı cins atomlardan oluşan saf madde aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) tuz                           b) çelik            c) Bakır                       d) tuzlu su
 
847)Nötr bir atomun proton sayısı bilinirse,
I-       Atom numarası
II-    Elektron sayısı
III- Nötron sayısı
Değerlerinden hangileri bulunabilir?
 
a) I ve III                     b) II ve III                               c) I ve II                      d) I, II, III
 
848)Aşağıda atom numaraları ve sembolleri verilen elementlerden hangisi elektiron alıp verme eğiliminde değildir?
 
    Atom numarası              Element sembolü
a-)          8                                       O
b-)        10                                       Ne
c-)        12                                       Mg
d-)        17                                       Cl
 
849)Aşağıda verilen element atomları arasında hangisinde iyonik bağ oluşur ?
                  
                    H           O           Cl               Na         
                 1            8           17                11
 
a-) H2O                         b-) NaCI                   c-) O2                d-) Cl2             
 
850) Aşağıdakilerden hangisi saf bir maddedir?
 
 a)Tuz                          b)Çeşme Suyu                        c) Şekerli Su                d)Hava
 
 
 
CEVAP ANAHTARI ( 826/850)
826
A
836
B
846
A
827
D
837
D
847
C
828
D
838
C
848
B
829
B
839
A
849
B
830
B
840
D
850
A
831
A
841
A
 
 
832
C
842
C
 
 
833
D
843
C
 
 
834
D
844
B
 
 
835
B
845
A
 
 
 
 
 
 
 
851)Aşağıdakilerden hangisi homojen bir karışımdır değildir?
 
 a)Tuzlu Su                b)Şekerli Su                  c)Alkollü Su               d)Ayran 
 
 
 
852) 
           

 

KARIŞIMLAR
 
1.……………………..
2.Heterojen Karışımlar

 

 
 
Şekildeki boşluğa hangisi gelmelidir?
 
A)Adi Karışım                                     B)Elektrolit çözelti                  
C)Seyreltik çözelti                                           D)Homojen karışım
 
 
 
853)Atomu oluşturan parçacıkların yükleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
 
          Proton              Elektron         Nötron
a)         Pozitif              yüksüz             Pozitif
b)         yüksüz             Negatif Pozitif
c)         Pozitif              Negatif             yüksüz
d)         Negatif Pozitif              yüksüz
 
 
 
854)
Devrenin eş değer direnci kaç ohm ( Ω ) dur?                 
        
       a) 2               b) 9              c) 18                d) 3         
                   
 
 
 
 
 
 
 
855)Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kuvvet kazancı yoktur?
 
 
 
 
 
 
856)           1.devre            2.devre                                3.devre
 

                                                                    
                            
 
 
 
 
 
Yukarıdaki devrelerde piller ve ampüller özdeştir. Buna göre;
 Hangi devredeki ampüller daha parlak yanar?
A)2                            B)3                                 C)1                                    D)1ve3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
857)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direnci 2R olan K ampülü ile direnci R olan L ampülü devreye   şekildeki gibi bağlanmıştır.
Buna göre ;Eş değer direnç kaç R’dir
 
 
A)3                                  B)1                                           C)3/2                         D)2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEVAP ANAHTARI ( 851/875)
851
D
861
 
871
 
852
D
862
 
872
 
853
C
863
 
873
 
854
A
864
 
874
 
855
D
865
 
875
 
856
 
866
 
 
 
857
C
867
 
 
 
858
 
868
 
 
 
859
 
869
 
 
 
860
 
870
 
 
 
 
   

FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.